หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ แหล่งน้ำกินน้ำใช้ไฟฟ้าแสงสว่าง ส่งเสริม รักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน
 
ส่งเสริมการศึกษา / ศาสนา / วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่อในท้องถิ่น
 
ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีความสมานฉันท์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง การปกครอง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน หลักธรรมมาภิบาล และความต้องการของชุมชนและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194