ท่านต้องการให้ อบต.หนองไขว่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
21.43%
ด้านการคมนาคม ( 5 )
35.71%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 3 )
21.43%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 3 )
21.43%