หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นางฐนิตา นกโวหาร
ปลัด อบต.
 
 


นางปัดชา ปิงโสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชลณภัตร์ พูลนุช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวมาราตรี ยวงลำใย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางชูใจ บุญสุด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ


นางสาวนิตยา มาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายสัมพันธ์ จันทร์พิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ