หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นางฐนิตา นกโวหาร
ปลัด อบต.
 
 


นางปัดชา ปิงโสภา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชลณภัตร์ พูลนุช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสาวมาราตรี ยวงลำใย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ


นางชูใจ บุญสุด
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ


นางสาวนิตยา มาตา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นายสัมพันธ์ จันทร์พิลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวบุญรัก จันอ้น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565