หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นางฐนิตา นกโวหาร
ปลัด อบต.
โทร : 089-7033407
 
 


นางวรรณา ถนอมวงค์ทัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-9956534


นางสาวชลณภัตร์ พูลนุช
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
โทร : 092-5094556


นางสาวมาราตรี ยวงลำใย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 086-1197895


นางชูใจ บุญสุด
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 085-2720567


นางสาวนิตยา มาตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 082-4164423


นายสัมพันธ์ จันทร์พิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 086-7356644


นางสาวเอมอัชการย์ อุประ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-4141789
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194