หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นางฐนิตา นกโวหาร
ปลัด อบต.
 
 


นางสาวกนกอร ประสานทอง
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสุภาพร สิริชีวกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายไพโรจน์ สีดาจันทร์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


จ.อ.มงคล บุญเทียน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางอุมา จันทร์งามจรัส
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ


นางสาวชลฤทัย แหล้ทอง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายประพัฒน์ กองเกตุ
นิติกรปฏิบัติการ
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565