หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 109  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 105  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ.2522 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 78  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินแลละสื่งปลูกสร้าง พ.ศ..2562 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 [ 9 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 17 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 161  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 91  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศการให้คุณให้โทษและการส้รางขวัญกำลังใจ [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศ ก.อบต. และ ก.อบต.จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)(การประเมินผลการปฏิบัติงาน) [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศ ก.ถ.เรื่องการกำหนดมาตราฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคลากร) [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (การบรรจุและแต่งตั่ง) [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต.เรื่องมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก(การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับฯ(ฉบับบที่ 13) พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ส.2562 ฉบับที่ 7 [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 112  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 149  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 125  
 
(1)    2    
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194