หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongkwai.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongkwai.go.th/boa...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongkwai.go.th/pro...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongkwai.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... 1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2562 ฉบับที่ 7
3.พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5)พ.ศ.2561
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
6.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
7.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8.พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
9.พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พ.ศ.2522
10.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
11.พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongkwai.go.th/hom... https://www.nongkwai.go.th/new... https://www.nongkwai.go.th/new... https://www.nongkwai.go.th/new... https://www.nongkwai.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.nongkwai.go.th/web...
o9 Social Network https://www.nongkwai.go.th/hom... https://www.facebook.com/profi...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.nongkwai.go.th/pro...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/pro... https://www.nongkwai.go.th/dnm...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.nongkwai.go.th/pro...
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongkwai.go.th/pro...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.nongkwai.go.th/pro...
 
  (1)     2      3   
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194