หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  
 
แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศ เรื่อง มาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 7 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 6 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 8 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 49 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 43 
ประกาศประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 48 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 55 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 53 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 53 
ประกาศประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 56 
    
 
 
อบต.ช้างตะลูด [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เฉลียงทอง ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บุ่งน้ำเต้า อาสาบริบาลสมัครท้องถิ่นตำบลบุ่งน้ำเต้า ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในตำบลบุ่งน [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.น้ำร้อน การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 13 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
อบต.น้ำก้อ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนำ้ก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำป [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำก้อ โครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาชน กิจกรรม กา [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำก้อ ตารางการจัดเก็บขยะขององคืการบริหารส่วนตำบลนำ้ก้อ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศตำบลวังโป่งได้ออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บ้านวังน้ำเย็น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ลงพื้นที่ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน และถนน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหล [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ซับไม้แดง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
อบต.หลักด่าน ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทม.วิเชียรบุรี โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านกลาง [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ ขอความร่วมมือประชาชนที่มาติดต่อราชการ หรือรับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านไร่ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านไร่ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.โคกสะอาด ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
 
การจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 1102  ตอบ 0  
ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 2316  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 1059  ตอบ 0  
         
 
 
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
    
 
 
 
พช0023.1/ว329 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สำหรับรอบที่2 ประจำปีงบประมาณ2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2577 การอบรมยกระดับสมรรถะ พัฒนาความรู้เเละทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digtal literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เเก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.6/ว2580 - ว324 โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติซีอาน-องค์การเมืองและรัฐบาลท้องถิ่นแห่งเอเชียแปซิฟิก  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/7075 รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/7036 เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 5  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 325 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี 2564  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.6/ว328 ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development ,Plaing and Management  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 326 ขอความร่วมมือสำรวจความคิดเห็นของครูเเละบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการคึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว327 ขอความร่วมมือประเมินตนเองด้วย Platform Thai Stop Covid Plus  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 2535 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 2536 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/6883 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ สายงานผู้บริหาร  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2538 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2540 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 2541 ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 319 การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 2549 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ( รอบตุลาคม 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 2550 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ( รอบเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.2/ว 2551 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
พช0023.1/ว321 แจ้งแนวทางการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
        
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไขว่
บขส.หล่มสัก
ศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกษตร
  
 
ตระกร้าเชือกปอวิทยาศาสตร์
ไม้กวาด
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไขว่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565