หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  
 
เลือกตั้งใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส [ 25 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
แจ้งยกเลิก ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ รายปี [ 11 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ใบสมัครนายก อบต.หนองไขว่ [ 9 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 16 
ผลการจัดเก็บรายได้ปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 36 
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิก อบต.และนาย อบต.หนองไขว่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 9 
ใบสมัครสมาชิก อบต.หนองไขว่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิก อบต.และนายก อบต.หนองไขว่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.หนองไขว่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองไขว่ [ 6 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
จดหมายข่าว [ 1 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 67 
จดหมายข่าว [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 86 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
จดหมายข่าว [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 55 
ชำระเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีอบต. [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ขอนัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 1 
จดหมายข่าว [ 1 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 33 
    
 
 
อบต.หนองแจง คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง อบต. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหรราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัว 14 วัน ในเขตพื้นที่สระประดู่ จำนวน 12 ครัว [ 27 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหวาย ปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังการติดเชื้อไว [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.วังโป่ง ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัว U บริเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นาป่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเ [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านหวาย ประกาศซื้อแบบเตอรี่รถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 ลุก [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านไร่ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับไม้แดง ประการองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรั [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับไม้แดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับไม้แดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านโคก ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้ง สุจริต ใช้สิทธิ โปร่งใส [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านโคก ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การการบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เรื่องบัญชีรายชื [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านโคก ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การการบริหารส่วนตำบลบ้านโคก เรื่องบัญชีรายชื [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และ [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายดง ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงและนายก [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านโคก การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายดง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงและนา [ 25 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
การจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 1159  ตอบ 0  
ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 2372  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 1126  ตอบ 0  
         
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2474 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 กพส. มท 0810.4/ว2477  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR_แนบ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2472  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว132  [ 26 ต.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว6089  [ 26 ต.ค. 2564 ]
การคืนหลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2466  [ 25 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว144  [ 25 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2460  [ 25 ต.ค. 2564 ]
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์เดิม ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว2461  [ 25 ต.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2451 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) รายชุมชน และการเพิ่ม/ลดชุมชนในระบบสารสนเทศบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย Thai QM 2021 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.4/ว2326  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2453  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 20 ต.ค. 2564 ]
แก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2449  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2448  [ 20 ต.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2447  [ 20 ต.ค. 2564 ]
การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ กสว. มท 0820.2/ว2430 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ต.ค. 2564 ]
กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกาาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สถ. สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2442  [ 20 ต.ค. 2564 ]
    
 
 
 
ที่ พช 0023.3/ว 5876 ,ว 5877 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโรโรนา 2019 (COVID-19) [ แนบ1 ]  [ 26 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 712 ผลการพิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 5869 การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 713 การตอบเเบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
พช 0023.2/ว5878 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ปี พ.ศ. 2564  [ 25 ต.ค. 2564 ]    
0023.3/ 877 การรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
0023.3/ว 5819 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 706 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการผ่านระบบ KTB Corporate Online  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 5815 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท.  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว707 การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.2/ว 5840 กำหนดการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นของอบต. ปี 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/5842 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.3/ว 5822 มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถาการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.5/ว 5848 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว708 ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความพรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
พช0023.1/ว709 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด ปีงบฯ 65  [ 21 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.1/ว705 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน บทบาท ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
ที่ พช 0023.1/ว704 การจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน บทบาท ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.3/ว 5816 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
พช 0023.2/ว 5767 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลฯ  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
        
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไขว่
บขส.หล่มสัก
ศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกษตร
  
 
ตระกร้าเชือกปอวิทยาศาสตร์
ไม้กวาด
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไขว่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194