หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พช0023.3/ว 3204 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 3213 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 3211 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 3214 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช0023.6/ว3244 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 3217 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 3210 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เเละขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 8647 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 3203 การอบรมโปรเเกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 3214 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.3/ว 3242 ซักซ้อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 413 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.  [ 10 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 416 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 10 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 414 การขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 3166 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 3168 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]   
ที่ พช 0023.3/ว 3167 แนวทางการดำเนินงานเเละบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 8404 มอบหมายภารกิจให้ อปท. ในท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]   
พช 0023.5/ว 3173 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 407
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565